Aplikacja mobilna do rejestracji obserwacji europejskich ssaków

Co to jest iMammalia?

iMammalia to darmowa aplikacja na smartfony przyjazna użytkownikom, która pozwala szybko i łatwo rejestrować oraz udostępniać obserwacje ssaków, tropów lub innych śladów ich obecności. Zawiera przewodniki do identyfikacji różnych gatunków ssaków i przechowuje wszystkie twoje obserwacje, dzięki czemu będziesz miał ich pełen rejestr.

Dlaczego warto używać iMammalia?

Masz świetną okazję, aby pomóc nam zbadać środowisko dzikich gatunków ssaków, ich rozmieszczenie i liczebność w całej Europie.

Możesz stać się ważnym uczestnikiem w promowaniu ochrony dzikich gatunków ssaków i ich środowiska.

Dowiedz się więcej o dzikiej przyrodzie. Podziel się swoją wiedzą z innymi ludźmi i nanoś na mapę własne obserwacje ssaków.

Jakie są korzyści z użytkowania iMammalia?

Nasza wiedza o większości dzikich gatunków ssaków jest wciąż dość ograniczona. Chociaż przeprowadzono bardzo szczegółowe badania na temat biologii ssaków, zwykle obejmowały one bardzo małe obszary. Ważne jest poszerzenie tego bardzo lokalnego punktu widzenia, abyśmy mogli uzyskać więcej informacji na temat różnych gatunków ssaków w szerszym kontekście.

  • Dane przekazane przez użytkowników takich jak ty pozwalają lepiej poznać rozmieszczenie przestrzenne różnych gatunków ssaków oraz ich sezonowe i dobowe wędrówki.
  • Dzięki lepszym informacjom o tym, gdzie występują ssaki i jak się przemieszczają, możemy lepiej zrozumieć wpływ zmian klimatu i działalności człowieka na przesuwanie się dotychczasowych zasięgów zwierząt oraz na obecność gatunków obcych lub inwazyjnych, a także dowiedzieć się, jaki jest wpływ na zwierzęta hodowlane i ludzi chorób przenoszonych przez dzikie gatunki ssaków. Dobra znajomość rozmieszczenia tych ssaków może pomóc także w określeniu ryzyka rozprzestrzeniania się chorób i w podejmowaniu decyzji na podstawie rzetelnych dowodów naukowych.
  • Kiedy zbierzemy wystarczającą ilość danych o miejscach występowania gatunków pozyskanych dzięki pomocy obywateli, będziemy w stanie nie tylko zmapować występowanie poszczególnych gatunków ssaków, ale także dostrzec nieobecność gatunków, których obecności się spodziewaliśmy. Informacje te są bardzo ważne, aby zrozumieć i dokładnie przewidzieć rozmieszczenie gatunków i wielkość ich populacji.

Będziemy mogli zweryfikować przesyłane nam dane dzięki pomocy ekspertów i innych członków społeczności naukowej. Zweryfikowane informacje zostaną przesłane do scentralizowanego repozytorium danych Globalnej Sieci Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) i Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Oba te źródła są otwarte dla naukowców i specjalistów ds. zarządzania populacjami dzikich zwierząt na całym świecie, co daje możliwość pełnego ich wykorzystania i znalezienia odpowiedzi na obecne i przyszłe pytania badawcze dotyczące ochrony przyrody.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć i fundacja naukowa finansowana przez rządy na całym świecie. Jej celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych o wszystkich formach życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie kultury, dzięki której ludzie doceniają korzyści, jakie niesie dla nich i dla szerszej globalnej społeczności publikowanie otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF i innych sieci informacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej, przyczynisz się do globalizacji wiedzy na jej temat, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do łączenia zbiorów danych z całego świata, co umożliwia współpracę między naukowcami a właścicielami tych danych.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dostarcza Komisji Europejskiej i ogółowi społeczeństwa niezależne porady naukowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i zagrożeń w łańcuchu żywnościowym. EFSA wykorzysta zebrane informacje na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków w celu oceny ryzyka występowania chorób zwierząt dzikich i hodowlanych oraz ludzi.

Jak używać aplikacji?

Wyszukaj w App Store lub Google Play aplikację iMammalia i pobierz ją.

Po otwarciu aplikacji z dostępnych opcji możesz wybrać preferowany język i region lub, jeśli wolisz, użyć wersji angielskiej.

Zdjęcia różnych gatunków ssaków pozwolą ci łatwo zidentyfikować obserwowany gatunek. Możesz użyć aparatu w telefonie komórkowym i robić zdjęcia zwierzętom lub śladom ich obecności.

Zamieszczony przewodnik zawierający opis i zasięg geograficzny gatunków pozwoli ci uzyskać więcej informacji na ich temat.

Możesz użyć GPS w telefonie komórkowym, aby wprowadzić współrzędne geograficzne, lub użyć mapy, aby namierzyć lokalizację swojej obserwacji.

Wszystkie obserwacje użytkownika będą widoczne na stronie internetowej, aby mógł on je później wyszukać i zatwierdzić, a w razie potrzeby zaktualizować lub poprawić. Te same dane logowania mogą być użyte na stronie internetowej. Regionalni eksperci od identyfikacji ssaków sprawdzą następnie poprawność każdej obserwacji, po czym mogą ją zaakceptować lub odrzucić. W razie wątpliwości poproszą o dodatkowe informacje.

Kontakt