Współpracownicy i partnerzy

Współpracownicy i partnerzy

Projekt MammalNet powstał dzięki współpracy europejskich instytucji akademickich i naukowych, specjalizujących się w prowadzeniu badań z zakresu ochrony przyrody i zarządzania populacjami dzikich zwierząt. Jego celem jest promowanie współpracy pomiędzy naukowcami i społeczeństwem,  umożliwiającej pozyskiwanie danych o występowaniu ssaków w Europie. Współpraca ta pomoże w utworzeniu sytemu monitoringu ssaków w skali ogólnoeuropejskiej oraz poprawi zarówno jakość, jak i ilość dostępnych danych. Będzie to miało bezpośredni wpływ zarówno na ochronę, jak i poprawę jakości zarządzania populacjami dzikich zwierząt.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest instytucją finansującą projekt MammalNet. EFSA został utworzony w 2002 roku, a jego główną rolą jest niezależne doradztwo naukowe w kwestiach zagrożeń związanych z żywnością. Opinie te, uwzględniane są w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym i tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym. W zakresie kompetencji EFSA znajduje się: bezpieczeństwo żywności i pasz, odżywianie, zdrowie i dobrostan zwierząt, ochrona roślin i zdrowie roślin.

Działania EFSA obejmują: (1) gromadzenie danych naukowych i specjalistycznej wiedzy; (2) udzielanie niezależnych, aktualnych porad naukowych na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności; (3) informowanie opinii publicznej o swojej pracy naukowej; (4) współpracę z krajami UE, organami międzynarodowymi i innymi stronami; (5) zwiększanie zaufania do unijnego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez udzielanie wiarygodnych porad.

ENETWILD jest konsorcjum, finansowanym oraz nadzorowanym przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), złożonym z wiodących europejskich instytucji zajmujących się badaniami z zakresu ekologii, przyrody i zdrowia człowieka. Głównymi celami konsorcjum jest:

(1) pozyskiwanie  informacji dotyczących rozmieszczenia, liczebności i struktury populacji wybranych gatunków dzikich zwierząt, istotnych z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt hodowlanych;

(2) koordynacja systemu gromadzenia, weryfikacji i ujednolicenia pozyskanych danych;

(3) tworzenie modeli statystycznych mających na celu lepsze przewidywanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób odzwierzęcych.

Allianse