Współpracownicy i partnerzy

Współpracownicy i partnerzy

Projekt MammalNet powstał dzięki współpracy różnych europejskich instytucji naukowych i akademickich zajmujących się zarządzaniem populacjami dzikich gatunków zwierząt oraz badaniami nad ochroną przyrody. Jego celem jest promowanie współpracy pomiędzy naukowcami i obywatelami, tak by zachęcić tych ostatnich do zbierania danych na temat występowania dzikich gatunków ssaków. Współpraca ta pomoże w monitoringu ssaków w Europie oraz poprawi jakość i ilość uzyskanych danych, co będzie miało pozytywny wpływ na zarządzanie populacją dzikich zwierząt i jej ochronę.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) finansuje projekt MammalNet. EFSA został utworzony w 2002 r., a jego główną rolą jest doradztwo naukowe i informowanie o istniejących i powstających zagrożeniach związanych z łańcuchem żywnościowym. Jego porady są stosowane w prawodawstwie i polityce europejskiej, a tym samym przyczyniają się do ochrony konsumentów. Jego kompetencje obejmują bezpieczeństwo żywności i pasz, żywienie, zdrowie i dobrostan zwierząt, ochronę roślin i zdrowie roślin.

Do zadań EFSA należy: (1) gromadzenie danych naukowych i wiedzy, (2) zapewnienie niezależnych i aktualnych porad naukowych w kwestiach bezpieczeństwa żywności, (3) rozpowszechnianie pracy naukowej, współpracy z krajami UE, organizacjami międzynarodowymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz (4) budowanie zaufania do europejskiego systemu bezpieczeństwa żywności poprzez zapewnianie rzetelnych porad naukowych.

ENETWILD

Konsorcjum złożone z wiodących instytucji zajmujących się ekologią i zdrowiem dzikich zwierząt prowadzi projekt ENETWILD finansowany przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Głównym celem tego projektu jest zebranie informacji na temat rozmieszczenia, liczebności i struktury populacji wybranych gatunków dzikich zwierząt, mających znaczenie dla zdrowia zwierząt hodowlanych i ludzi.

Szczegółowe cele ENETWILD to:

(1) zbieranie istniejących opublikowanych lub niepublikowanych danych na temat rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt przenoszących choroby,

(2) weryfikacja, zebranie i harmonizacja danych,

(3) promowanie i koordynowanie zbierania nowych danych dotyczących rozmieszczenia i liczebności wybranych gatunków dzikich zwierząt oraz (4) tworzenie statystycznych modeli w celu lepszego przewidywania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.