Inne aplikacje

W różnych regionach Europy sukcesywnie powstają nowe aplikacje wykorzystujące zasady nauki obywatelskiej. Zbierają one różnorodne dane  na temat ssaków i innych grup zwierząt. W ramach naszego projektu planujemy testować nowe możliwości nawiązania współpracy pomiędzy tworzonymi aplikacjami i projektami. Będziemy promować standardy metadanych, aby wspierać udostępnianie ich w obrębie nauki obywatelskiej, uwzględniającej monitoring dzikich ssaków. Będziemy również dążyć do interoperacyjności danych z otwartymi repozytoriami, takimi jak Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) z uwzględnieniem już istniejących standardów.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć oraz fundacja naukowa, finansowana przez rządy na całym świecie. Jej głównym celem jest zapewnienie otwartego dostępu do danych dotyczących wszystkich form życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie świadomości, dzięki której ludzie doceniają korzyści, jakie niesie dla publikowanie otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF przyczynisz się do globalizacji wiedzy na jej temat, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, przyczyniasz się do uzupełniania zbiorów danych z całego świata, co umożliwia rozwój współpracy między naukowcami a właścicielami tych danych.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jest instytucją zajmującą się niezależnym doradztwem naukowym w kwestiach związanych z bezpieczeństwem żywności i pasz, odżywianiem, zdrowiem i dobrostanem zwierząt, ochroną roślin i zdrowiem roślin. Opinie EFSA uwzględniane są w unijnych przepisach i zasadach oraz procesie decyzyjnym,  przyczyniając się do ochrony konsumentów przed zagrożeniami związanymi z łańcuchem żywnościowym.