Inne aplikacje

W różnych regionach Europy istnieje wiele aplikacji wykorzystywanych w nauce obywatelskiej, które zbierają informacje na temat ssaków i innych grup zwierząt. W ramach tego projektu chcemy również je testować w celu oceny możliwości nawiązania współpracy. Będziemy promować standardy metadanych, aby wspierać udostępnianie danych między projektami nauki obywatelskiej dotyczącymi monitoringu dzikich gatunków ssaków. Będziemy również dążyć do interoperacyjności danych z otwartymi repozytoriami, takimi jak Światowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) z uwzględnieniem już istniejących standardów.

Dlaczego GBIF?

Globalna Sieć Informacji o Bioróżnorodności (GBIF) to międzynarodowa sieć i fundacja naukowa finansowana przez rządy na całym świecie. Jej celem jest zapewnienie każdemu i w każdym miejscu na świecie otwartego dostępu do danych o wszystkich formach życia na Ziemi.

Ważną częścią misji GBIF jest promowanie kultury, dzięki której ludzie doceniają korzyści płynące z publikowania otwartych danych naukowych dotyczących różnorodności biologicznej, dla siebie i szerszej globalnej społeczności.

Udostępniając dane za pośrednictwem GBIF i innych sieci informacyjnych dotyczących różnorodności biologicznej, przyczynisz się do globalizacji wiedzy na temat różnorodności biologicznej, a także do rozwiązań, które będą promować jej ochronę i zrównoważone użytkowanie.

Udostępniając swoje dane publicznie, można łączyć zbiory danych z całego świata, umożliwiając współpracę naukowców i pracę nad pokrewnymi zadaniami dążąc do osiągnięcia wspólnych celów.

Dlaczego EFSA?

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dostarcza Komisji Europejskiej i ogółowi społeczeństwa niezależne porady naukowe dotyczące bezpieczeństwa żywności i zagrożeń w łańcuchu żywnościowym. EFSA wykorzysta zebrane informacje na temat rozmieszczenia i liczebności dzikich gatunków ssaków, aby ocenić ryzyko występowania chorób dzikich i hodowlanych zwierząt oraz ludzi.